Pročtěte si podmínky a pravidla před přihlášením

Soutěž Muž roku (dále jen soutěž) je soutěží krásy, povahy, vnitřního vyzařování, jazykových znalostí a inteligence účastníků soutěže.

Vyhlašovatelem a pořadatelem soutěže je David Novotný, Kostelecká 1829, Náchod 54701, IČO: 66302129.

Soutěž probíhá ve třech vzájemně na sebe navazujících kolech - registrace, casting, finále. Do finále postupují soutěžící na základě výběru poroty.

1. Podmínky účasti v soutěži

Účastníkem soutěže je osoba mužského pohlaví splňující následující kritéria:

  1. věk od 20 do 34 let
  2. občanství ČR
  3. prokazatelné trvalé bydliště na území České republiky
  4. absolutní neúčast v materiálech, ve kterých by osoba, jméno, podobizna, nebo jiný obrazový nebo obdobný záznam mohl být dán do souvislosti s výrobou erotických, pornografických materiálů, provozováním prostituce, nebo jinou činností, která je v rozporu s platnými právními předpisy nebo pravidly slušnosti

Pokud pořadatel kdykoliv v průběhu soutěže zjistí, že účastník nesplňuje podmínky soutěže, je oprávněn jeho z dalšího průběhu soutěže diskvalifikovat bez možnosti odvolání.

Pořadatel má též právo odvolat i přes poradný hlas poroty soutěžícího, který by i jen v případě náznaku mohl působit nedůstojným, suveréním, arogantním chováním či ohrozit by mohl poté i finále svým chováním.

Pořadatel má právo vybrat či vyřadit soutěžícího bez ohledu poroty. Proti rozhodnutí pořadatele není přípustné odvolání. V případě nejasností má poslední slovo pořadatel soutěže.

2. Porota

  1. Členem poroty nesmí být nikdo v přímém či blízkém vztahu se soutěžícími.
  2. Všichni členové poroty mají stejné hlasovací právo.
  3. Složení poroty je plně na rozhodnutí pořadatele soutěže.

3. Základní registrace

Základní registrace, tedy zaregistrování každého účastníka soutěže, který splňuje podmínky pro účast v soutěži - dle článku 1. probíhá formou online formuláře na webových stránkách prihlaska.muzroku.cz nebo prostřednictvím médií. O termínech registrace Vás předem informujeme na webových stránkách, sociálních sítích či jiných médiích.

4. Castingy

Castingy, z nichž bude vybráno dvanáct finalistů, probíhají březen-květen v Praze na základě přihlášek, bude to i poslední možnost se přihlásit v případě nezaslání přihlášky. Přesné termíny budou zveřejněny a místo konání budou oznámeny v nejzašší možný termín.

Z castingu do finále postupuje celkem dvanáct finalistů z České republiky. Poradný hlas při výběru má neveřejná porota. Pořadatel soutěže rozhodne o tom, kdo do finále postoupí za podpory režiséra, televizních osobností, médií a produkční. Porota zároveň vybírá dva náhradníky. Porota je jako poradný hlas.

5. Finále

Pokud se finalista z jakýchkoliv důvodů neodstaví na místo včas, bude vyloučen s okamžitou platností a účinností ze soutěže.

Finalista je povinen stvrdit svým podpisem smlouvu o účasti v soutěži Muž roku a prohlášení o splnění podmínek soutěže, které jsou dány smlouvou.

Muže roku volí porota během slavnostního finále. Porota po každé soutěžní disciplíně odevzdá určené odpovědné osobě hlasovací listinu s bodovým hodnocením.

Podmínky a povinnosti pro finalisty jou určeny zvláštní smlouvou mezi soutěžící a finalistou.

6. Ceny a dary

Z cen a darů, které soutěžící získají ze soutěže, neplatí daně vyhlašovatel, ale soutěžící dle obecně platných předpisů. Pod pojmem ceny a dary se rozumí např. finanční plnění, zboží, služby, zájezdy, ubytování, jízdenky / nebo letenky apod. Odmítnutí ceny znamená její propadnutí.

Předání cen předpokládá splnění závazku dodavatele každé ceny. Pořadatel nenese odpovědnost za nesplnění závazku dodavatele, případné prodlení dodavatele s dodávkou ceny nebo stav, v němž bude cena dodána.

Nedodržení pravidel soutěže může vést k diskvalifikaci soutěžících propadnutí jakýkoliv věcných či peněžních cen.

Věcné ceny nelze směnit za finanční hotovost a vymáhání cestou není možné.

7. Odpovědnost

Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky.

8. Všeobecná ustanovení

Soutěžící souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a to pro účel soutěže na dobu nezbytně nutnou.

Registarcí do soutěže vyjadřuje soutěžící souhlas s všeobecnými podmínkami a pravidly soutěže Muž roku.

Veškeré obrazové a zvukové záznamy ze soutěže pořízené pořadatelem soutěže jsou majetkem organizátora/pořadatele.

Pořadatel si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této soutěže učinit konečné rozhodnutí.