Obecně závazná pravidla soutěže Muž roku 2011 pro ČR a SR


I. Pořadatel a vyhlašovatel soutěže

 1. Vyhlašovatelem a pořadatelem soutěže David Novotný, Kostelecká 1829, Náchod 54701, IČO: 66302129
 2. Soutěž Muž roku (dále jen soutěž) je soutěží krásy, povahy, vnitřního vyzařování, jazykových znalostí a inteligence účastníků soutěže.

II. Vyhlášení soutěže

 1. Soutěž je oficiálně vyhlášená na každý rok po vybrání kandidátů
 2. Registrace účastníků soutěže bude probíhat od srpna 2010 na internetových stránkách www.muzroku.com do 13.5.2010
 3. Podmínkou přijetí do soutěže je splnění podmínek uvedených v čl. III. těchto pravidel a účast v základním kole soutěže.
 4. Soutěž probíhá ve třech vzájemně na sebe navazujících kolech nazývaných:
  • základní registrace
  • tisková konference v Bratislavě
  • tisková konference v Praze
  • finálové kolo
  • účast na mezinárodních soutěžích Mister International a Manhunt International

III. Podmínky pro účast v soutěži

 1. Účastníkem soutěže je osoba mužského pohlaví splňující následující kritéria:
  • Věk od 20 do 29 let
  • občanství ČR nebo SR
  • prokazatelné trvalé bydliště na území České či Slovenské republiky
  • absolutní neúčast v materiálech, ve kterých by osoba, jméno, podobizna, nebo jiný obrazový nebo obdobný záznam mohl být dán do souvislosti s výrobou erotických, pornografických materiálů, provozováním prostituce, nebo jinou činností, která je v rozporu s platnými právními předpisy nebo pravidly slušnosti.
  • V případě, že já jako vlastník licence, mám právo odvolat i přes poradný hlas poroty soutěžícího, který by i jen v případě náznaku mohl působit nedůstojným, suveréním, arogantním chováním či ohrozit by mohl poté i finále svým chováním.
 2. Pokud vyhlašovatel kdykoliv v průběhu soutěže zjistil, že účastník nesplňuje podmínky soutěže, je oprávněn jeho z dalšího průběhu soutěže diskvalifikovat bez možnosti odvolání.

IV. Základní registrace

 1. Základní registrace, tedy zaregistrování každého účastníka soutěže, který splňuje podmínky pro účast v soutěži - dle článku III. prostřednictvím webových stránek www.muzroku.com probíhá od srpna 2010 do 5. 5. 2011 nebo prostřednictvím médií.

V. Casting

 1. Casting, z něhož bude vybráno dvanáct finalistů, proběhne v období od 6. 5. 2011 do 10. 5. 2011 v Praze na základě přihlášek, bude to i poslední možnost se přihlásit v případě nezaslání přihlášky.
 1. Z castingu do finále postupuje celkem dvanáct finalistů, šest finalistů z ČR a šest finalistů ze SR. Poradný hlas při výběru má neveřejná porota. Vlastník licence rozhodne o tom kdo do finále postoupí za podpory režiséra a produkční. Porota zároveň vybírá dva náhradníky. Porota je jako poradný hlas. Proti rozhodnutí pořadatele není přípustné odvolání. Pořadatel má právo vybrat či vyřadit soutěžícího bez ohledu poroty v případě nejasností má posledné slovo pořadatel akce.
 2. V případě, že pořadatel akce má jakoukoliv pochybnost o jeho natáčení erotických filmů, nekalé soutěži, porno minulosti byť nepotvrzenou, tak účastníka nejmenuje jako finalistu, i kdyby ho porota vybrala mezi finalisty.

VI. Finálové kolo

 1. Finále bude probíhat formou finálového galavečera dne 26. 8. 2011 v Náchodě.
 2. Pokud se finalista z jakýchkoliv důvodů neodstaví na místo včas, bude vyloučen s okamžitou platností a účinností ze soutěže. Účastník se musí dostavit a to 25.8.2011 ve 14 hodin do Náchoda, do Městského divadla Dr. J. Čížka.
 3. Finalista je povinen stvrdit svým podpisem smlouvu o účasti v soutěži Muž roku a prohlášení o splnění podmínek soutěže, které jsou dány smlouvou.
 4. Muže roku volí porota během slavnostního finále. Porota po každé soutěžní disciplíně odevzdá určené odpovědné osobě hlasovací listinu s bodovým hodnocením 1 - 10 - čím víc, tím líp.

VII. Ceny a dary

 1. Z cen a darů, které soutěžící získají ze soutěže, neplatí daně vyhlašovatel, ale soutěžící dle obecně platných předpisů. Pod pojmem ceny a dary se rozumí např. finanční plnění, zboží, služby, zájezdy, ubytování, jízdenky / nebo letenky apod. Odmítnutí ceny znamená její propadnutí.
 2. Předání cen předpokládá splnění závazku dodavatele každé ceny. Pořadatel nenese odpovědnost za nesplnění závazku dodavatele, případné prodlení dodavatele s dodávkou ceny nebo stav, v němž bude cena dodána.
 3. Nedodržení pravidel soutěže může vést k diskvalifikaci soutěžících propadnutí jakýkoliv věcných či peněžních cen.
 4. Věcné ceny nelze směnit za finanční hotovost a vymáhání cestou není možné

VIII. Odpovědnost

 1. Vyhlašovatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele než uvedená v těchto pravidlech.
 2. Vyhlašovatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky.

IX. Obecná ustanovení

 1. Soutěžící souhlasí se zpracováváním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to pro účel soutěže, a to na dobu nezbytně nutnou, nejdéle do písemného odvolání. Zasláním přihlášky soutěžící vyjadřují souhlas s uvedením svého jména, příjmení, bydliště, popř. dalších nezbytných údajů, v rámci zveřejnění výsledku soutěže a jejího výherce. Tento souhlas soutěžící stvrdí svým podpisem na přihlašovacím dotazníku.
 2. Soutěžící vyjadřují souhlas s využitím fotografií jejich osoby pro potřeby soutěže a pro potřeby propagace soutěže, jakož i případné užití zvukového či obrazového záznamu pro potřeby mediálních partnerů akce a dalších médií, stejně tak i pro případné využití fotografií, záznamu zvuku a obrazu pro výrobu a distribuci obrazových a zvukových nosičů. Finalisté jsou povinni bezplatně nafotit v rámci akce reklamní akce pro generální partnery akce.
 3. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv zrušit, či změnit pravidla.
 4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této soutěže učinit konečné rozhodnutí.

X. Uložení pravidel

Tato oficiální pravidla pro hlasování v soutěži jsou dostupná po celou dobu trvání soutěže na internetové stránce www.muzroku.com a dále jsou součástí pořadatelských propozic. Účastí v této soutěži účastníci souhlasí s dodržováním těchto oficiálních pravidel.

V Praze 17.1.2011

David Novotný

Vlastník licence a ředitel soutěže